โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

การก่อตั้งโครงการ ธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้น ก็เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ เป็นโครงการที่กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ ร่วมกับ ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด จังหวัดอุดรธานี เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาตามธรรมชาติให้คงอยู่ในลำน้ำต่างๆ และมีการแพร่พันธุ์ในระบบนิเวศน์อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารให้กับชาวบ้านได้อีกด้วย ทั้งนี้ได้ปล่อยปลาสายพันธุ์ต่างๆลงสู่ลำน้ำสาธารณะแล้ว มากกว่าหนึ่งแสนตัว ในปี 2558

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ เชิญชวนทุกท่านที่มีความสนใจ ร่วมปลูกต้นไม้ หน้าอาคาร Process 1(ข้างอาคารศูนย์วิศวะ) ในวัน พุธ ที่ 20 พฤษาคม 2558 เวลา 8:30 น. เป็นต้นไป

 

กลุ่มเอราวัณได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อม และความสำคัญของป่าไม้ จึงได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โรงงานให้ตรงตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงานกับหน่วยงานภายนอก

โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ท่านใดมีความสนใจ เข้าร่วมโครงการ สามารถติดรต่อรับใบสมัครได้ที่ หน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้สมัครจะได้รับเสื้อยืดโครงการฟรี จำนวนจำกัด(120 ท่าน)