กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ - นโยบายโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ ต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ต่อ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงเพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน