กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ - พันธกิจ
พันธกิจ
  1. พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  2. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
  3. พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ และป้องกันมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  4. สร้างผลกำไร และเพิ่มผลตอบแทนต่อ Stakeholder ให้มีความพึงพอใจสูงสุด
  5. พัฒนาและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

  

 

 

 

 

 

 

 

factory copy