กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ - รางวัลแห่งความภูมิใจ
รางวัลแห่งความภูมิใจ

รางวัลโรงงานน้ำตาลทราย ระดับดี ปี2558

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้กำหนดให้มีการประกวดโครงการชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลทรายดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลทรายที่มีผลงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายดีเด่น ในฤดูการผลิตที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ ได้รับรางวัลโรงงานน้ำตาลทราย ระดับดี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558

 

 

 

 

 

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเป็นสถานประกอบที่มีการจัดการฝึกอบรมครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2553 และได้รับรางวัลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

โล่ประกาศเกียรติคุณ

บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด ได้ถูกคัดเลือกจากกระทรวงแรงงาน เพื่อเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ ระหว่าง วันที่ 24 มีนาคม 2557 ถึง วันที่ 19 กันยายน 2557 และได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ จากปลัดกระทรวงแรงงาน นายนคร ศิลปอาชา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557

 

 

 

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวล

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท เอราวัณเพาเวอร์ จำกัด ถูกคัดเลือกจากกระทรวงพลังงาน เป็น 1 ใน 16 โครงการ จากประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประกวดผลงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานระดับภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN Energy Awards 2010 เมื่อประกาศผลรางวัล หลังการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน (AMEM 2010) ณ เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2553 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวล