กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ - บริษัทในเครือ
บริษัทในเครือ

บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

 

            บริษัท จดทะเบียนครั้งแรก ชื่อ บริษัท ไทยเอทานอล แอนด์ โปรดักส์ จำกัด ครั้งที่ 2 เปลี่ยนเป็น บริษัท น้ำตาลเริ่มอุดม หนองบัว จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2547 ครั้งสุดท้ายเปลี่ยนเป็น บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2548 ตั้งอยู่ เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู บริษัท ได้จดทะเบียน ตามกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 ทะเบียนเลขที่ 0395547000024 ทุนจดทะเบียน 4,688,000,000.- บาท ( สี่พันหกร้อยแปดสิบแปดล้านบาทถ้วน)
            บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายแดง น้ำตาลทรายดิบ น้ำเชื่อมและผลิตภัณฑ์จากการผลิตน้ำตาลทุกชนิด

 


 

บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

 

           บริษัท เอราวัณเพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 111/11 หมู่ที่ 12 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู บริษัทได้จดทะเบียน ตามกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 ทะเบียนเลขที่ 0395549000081 ทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท ( ห้าร้อยล้านบาท )
           บริษัท เอราวัณเพาเวอร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และไอน้ำ โดยไฟฟ้าส่วนหนึ่งใช้กับกิจการโรงงานน้ำตาลและส่วนที่เหลือส่งขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีรายงาน EIA โครงการโรงไฟฟ้าขนาด 24 เมกะวัตต์ในโรงงานน้ำตาลของบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วด้วย

 


 

บริษัท เอราวัณ ซัพพลายกรุ๊ป จำกัด


            บริษัท เอราวัณซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 111/22 หมู่ที่ 12 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู บริษัทได้จดทะเบียน ตามกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 ทะเบียนเลขที่ 0395549000048 ทุนจดทะเบียน 200,100,000.- บาท ( สองร้อยล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
           บริษัท เอราวัณซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจ ด้านการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ภายในประเทศ รวมถึงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้งให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบยานพาหนะทุกประเภท