โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ เป็นโครงการที่กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ ร่วมกับ ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด จังหวัดอุดรธานี เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาตามธรรมชาติให้คงอยู่ในลำน้ำต่างๆ และมีการแพร่พันธุ์ในระบบนิเวศน์อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารให้กับชาวบ้านได้อีกด้วย ทั้งนี้ได้ปล่อยปลาสายพันธุ์ต่างๆลงสู่ลำน้ำสาธารณะแล้ว มากกว่าหนึ่งแสนตัว ในปี 2558