กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ - โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

การก่อตั้งโครงการ ธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้น ก็เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบ และมีวินัยในการแยกและทิ้งขยะให้ถูกต้องของพนักงาน

2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของบริษัทฯ และพื้นที่โดยรอบ

3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการขยะของกลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในอนาคต ทั้งนี้ พนักงานจะมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของตนเอง และจะได้รับค่าตอบแทนเมื่อนำขยะ มาขายให้กับธนาคารขยะ แต่ต้องคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ออกจากขยะมูลฝอย และขยะอุตสาหกรรม ออกเสียก่อน

 

24 8 2558 9 14 20

 

24 8 2558 9 15 50