กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ - สารจากผู้บริหาร
สารจากผู้บริหาร

          กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ มีปณิธานในการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร ยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
          เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย ข้อกำหนด CSR และข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
          กลุ่ม บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จึงจัดทำจรรยาบรรณสำหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นคู่มือที่กำหนดแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติตนให้สอดคล้อง ถูกต้อง ซึ่งจะสามารถรักษาหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฏหมายและคำนึงผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น จึงขอฝากให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กรที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฏระเบียบ คำแนะนำต่างๆ ในคู่มือจรรยาบรรณฉบับนี้ ซึ่งกำหนดขอบเขต ข้อควรปฏิบัติ ในการดำเนินงานสำหรับทุกคน ทุกระดับ

 

 

คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ
กรรมการผู้จัดการใหญ่