โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเอราวัณได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อม และความสำคัญของป่าไม้ จึงได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โรงงานให้ตรงตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงานกับหน่วยงานภายนอก

SAM 5348 SAM 5350 SAM 5362 SAM 5367 S 1130504 S 1130507 S 1130508 S 1130509 S 1130510