ข่าวกิจกรรม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้กำหนดให้มีการประกวดโครงการชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลทรายดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลทรายที่มีผลงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายดีเด่น ในฤดูการผลิตที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ ได้รับรางวัลโรงงานน้ำตาลทราย ระดับดี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558

 

102808

 

sugarcane award 2015 ocsb1    sugarcane award 2015 ocsb2