ข่าวกิจกรรม

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ที่มา เนื้อหา: กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น

Youtube Video : หนังสือพิมพ์หนองบัวลำภูนิวส์