สวัสดิการ

1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2.สวัสดิการบ้านพัก

3.ค่าครองชีพ

4.โบนัส

5.ประกันชีวิต

6.ประกันสุขภาพ

7.ห้องพยาบาล

8.เครื่องแบบพนักงาน

9.เงินช่วยเหลือค่าฌาปณกิจ

10.เงินช่วยเหลืองานแต่ง-งานบวช

11.ฝึกอบรม

อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด