กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ - ERAWAN GROUP
Home

ผลิตภัณฑ์น้ำตาล

น้ำตาล คือ สารให้ความหวานตามธรรมชาติชนิดหนึ่ง มีเรียกกันหลายแบบขึ้นอยู่กับรูปร่างลักษณะของน้ำตาล เช่น น้ำตาลกรวด น้ำตาลก้อน น้ำตาลปิบ เป็นต้น แต่ในทางเคมี โดยทั่วไปหมายถึง ซูโครส หรือ แซคคาโรส ไดแซคคาไรด์ที่มีลักษณะเป็นผลึกของสีขาว น้ำตาลเป็นสารความหวานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

โลจิสติกส์

บริษัท เอราวัณซัพพลายกรุ๊ป จํากัด เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณจำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจของ บริษัท น้ำตาลเอราวัณจำกัด และเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เป็นคู่สัญญาของโรงงาน โดยดําเนินธุรกิจการขนส่งสินค้า อ้อย ปุ๋ย สารปรับปรุงดินรวมถึงบริการเตรียมแปลงปลูกอ้อย จัดหาพันธุ์อ้อย ปลูกอ้อย จนถึงการตัดอ้อยและส่งเข้าโรงงาน เพื่อให้ได้อ้อยที่มีคุณภาพและชาวไร่อ้อยได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

พลังงานไฟฟ้า

มีทรัพยากรหลายชนิดที่สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ในด้านพลังงานได้สำหรับประเทศไทยแม้ว่าจะสามารถจัดหาได้จากแหล่งภายในประเทศ แต่ยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องนำเข้าเชื้อเพลิงและแหล่งพลังงานจากต่างประเทศ จากผลของวิกฤตการณ์พลังงานเชื้อเพลิงเมื่อ พ.ศ. 2516 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแผ่งชาติ จึงได้ลดสัดส่วนการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศลง