คณะกรรมการบริษัท
...


กรรมการผู้จัดการ
...

สายงานจัดหาและพัฒนาอ้อย
นายจารุวัฒน์  ศรีซุย
(รก.)ผู้อำนวยการ


สายงานการผลิต
นายประมวน  บุญหาร
ผู้อำนวยการ
...

สายงานทรัพยากรมนุษย์
นางณัฐพิมล  เพ็งเภา
ผู้อำนวยการ
...

สายงานบัญชีและการเงิน
นายวันชัย พันธพืช
ผู้อำนวยการ


สายงานขายและการตลาด
นางสาวเขมนันทา กาญจนเมฆานนท์
ผู้อำนวยการบริษัท เอ็น.อี.โลจิสติกส์ จำกัด
นายคฑาวุฒิ  ศิลาทรัพย์
ผู้อำนวยการ

...

สำนักงานกรรมการผู้จัดการ
นายฐานุพงษ์  วิทยานุกูลลักษณ์
ผู้อำนวยการ

...


นายประสิทธิ์ สัมมาวิภาวีกุล
ที่ปรึกษา